MenterAroute.nl

Kerkje van Ds. Jan van Petegem

In 1880 vestigde ds. Jan van Petegem zich in Veendam als voorganger van de Vrije Evangelische Gemeente. Hij zocht zijn werkterrein vooral onder de arbeidende bevolking en hij strekte zijn bemoeiingen ook uit tot de bevolking van Muntendam. Zijn bevindingen ten aanzien van de Muntendammers worden weergegeven in het volgende relaas, dat uit zijn mond werd opgetekend in 1890. Uiteraard vond ds. Van Petegem een moeizame, maar grote perspectievenbiedend taak in de drankbestrijding. Feitelijk begon daar in menig opzicht de evangelisatie, ook in Muntendam.
“Zo zijn vijf jaar geleden in Muntendam eens enige leden van de jongedochters- en van de jongelingenvereniging al zingende het dorp doorgetrokken. Men had ons vooruit gezegd, dat zo wij daar zouden beginnen te evangeliseren, men ons zou doodslaan, maar omdat aldaar de bevolking van zingen houdt en er ook veel aan doet, beproefden we zingende ons doel te bereiken. ’s Morgens vroeg hoort men er al zingen, natuurlijk straatliederen. Wij hadden een grote stroom achter ons en gingen al zingende de herberg in, op straat mochten wij niet blijven. De herbergier had die avond een goede omzet, want de herberg stroomde vol mensen. Dat wij in een herberg getrokken zijn is alleen gebeurd om ingang te vinden. Na eerst nog het evangelisatiewerk te hebben voortgezet in een gehuurd huisje, werd aan de Middenweg een eigen lokaal gebouwd dat na enkele jaren weer vergroot moest worden”.
De heer Siekman schrijft in 1955 hierover: “Aan de Middenweg, een paar huizen ten noorden van de kazerne der Koninklijke Marechaussee, staat een vierkant gebouw, waarvan het zuidelijke deel een woning was en in de noordelijke helft evangelisatiearbeid door Ds. Van Petegem werd verricht. Hij was het, die velen tot een ander leven bracht. Er werd, 60 jaren geleden, in die gemeente veel gedronken. Maar aan Ds. Van Petegem moet de eer worden toegekend, dat hij de drankzucht heeft ingeperkt en de nuchterheidsbeweging heeft verstevigd.”
Niet nagegaan kon worden, hoelang Ds. Van Petegem in Muntendam zijn zegenrijk werk heeft kunnen doen. Wel is bekend dat nadat het evangelisatiewerk in het gebouw werd beëindigd, er nog vier gezinnen hebben gewoond. In 1972 is het gebouw afgebroken. 

Home | Login

Copyright © 2014. MenterAroute.nl. All Rights Reserved.